Kiedy firmy mogą nagrywać pracowników?

MAIN BLOG PICTURE

Monitoring w miejscu pracy jest powszechnym elementem. Kamery skierowane na najbardziej newralgiczne miejsca takie jak korytarze, okna czy wejścia nie budzą podejrzeń. Są natomiast sytuacje, w których obszar rejestrowany przez kamery obejmuje miejsca, w których pracownicy wykonują swoje zlecenia. Czy pracodawca musi informować pracowników o monitoringu? Kiedy pracodawca może rejestrować pracę pracowników? Jakie wymagania należy spełnić, aby legalnie nadzorować pracę? Czy pracownik może żądać dostępu do nagrania? Jak RODO wpływa na monitoring w miejscu pracy?

Czy pracodawca musi informować pracowników o monitoringu?

Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o obszarach, gdzie będzie rejestrowany obraz. Jeżeli dopiero planujemy zamontowanie kamery, należy powiadomić o tym pracowników nie później niż dwa tygodnie przed jego uruchomieniem. W przypadku, gdy do pracy przychodzi nowy pracownik, należy uprzedzić go o monitoringu z określeniem jego celu, zakresu jaki obejmuje i sposobie zastosowania. Po stronie pracodawcy leży oznaczenie pomieszczeń i terenu, które będą monitorowane. Za oznaczenie ma się rozumieć wszelkie wizualne lub audialne sygnały. Mogą przybrać formę komunikatu informującego o rejestracji obrazu lub tabliczek sygnalizujących wkraczanie na obszar objęty monitoringiem. Sygnały powinny pojawić się nie później niż jeden dzień przed uruchomieniem rejestratorów.

Kiedy pracodawca może rejestrować pracę pracowników?

Monitoring w miejscu pracy może mieć miejsce wyłącznie w przypadkach, które określa ustawa. Są to: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia, kontrola produkcji oraz zachowanie w tajemnicy informacji przedsiębiorcy. W tych samych celach nagrania muszą zostać wykorzystane.

Jakie wymagania należy spełnić, aby legalnie nadzorować pracę?

Przede wszystkim wymagane jest od pracodawcy poinformowanie pracownika o monitoringu. Kolejnym wymogiem powinno być sporządzenie dokumentów określające: cel, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu. Należy pamiętać, iż Kodeks pracy pozwala wyłącznie na rejestratory wizualne. Wobec tego, głos nie może podlegać rejestracji. Rejestratory powinny zostać umieszczone w pomieszczeniach, które bezpośrednio są połączone z celem tej czynności. Obszary, które nie powinny znaleźć się w polu rejestratorów wizualnych to: pomieszczenia sanitarne, szatnie, stołówki, palarnie i pomieszczenia udostępniane zakładowej organizacji związkowej. Wyjątkiem są przypadki, w których spełnione zostaną jednocześnie trzy warunki:

Czy pracownik może żądać dostępu do nagrania?

Obowiązujące przepisy umożliwiają pracownikowi uzyskanie dostępu do danych i informacji o ich przetwarzaniu bez podawania powodu. Co więcej nie posiada terminowych zobowiązań z tego tytułu.

Rodo, a rejestrowanie wizualne w pracy?

Przetwarzanie danych osobowych, do którego dochodzi podczas monitoringu w pracy jest regulowane przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązującym od 2016 roku. Przede wszystkim pracownicy powinni być świadomi o obecności rejestratorów w przebywanym miejscu. Monitorowany obszar powinien być oznaczony znakami informującymi o tej czynności. Kolejnym aspektem jest wyrażenie zgody na umieszczenie własnego wizerunku na nagraniu poprzez wkroczenie na obszar objęty monitoringiem. Należy również pamiętać, iż jako pracodawca możemy wprowadzić rejestratory tylko, gdy inne środki przeznaczone dla celu, który chcemy osiągnąć, nie są wystarczające.