Mobbing a staffing

MAIN BLOG PICTURE

W świecie, w którym każdy pracodawca przedstawia się jako ten bez skazy, bardzo łatwo można wpaść w pułapkę wyidealizowanego miejsca pracy. Wiele osób, szczególnie z krótkim stażem zachęceni benefitami płynącymi z podjęcia pracy w danym miejscu pracy staje się ofiarami swoich przełożonych lub współpracowników. Szacuje się, że w 2019 niemalże połowa pracowników biurowych i fizyczno – umysłowych w Polsce doświadczyła mobbingu, natomiast w 2020 roku z powodu pandemii COVID – 19 zjawisko to zostało sklasyfikowane jako czynnik psychofizyczny wpływający na efektywność w miejscu pracy. W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się o staffingu, który jest odwrotnym odwrotnością mobbingu.

Czym jest mobbing?

Mobbing to pojęcie, które po raz pierwszy zostało użyte w latach 60. XX wieku do opisania agresji psychicznej. Wydawać by się mogło, że z biegiem lat oraz wzrostem świadomości społecznej zjawisko to ustało. Niestety, wiele pracowników doświadczających mobbingu nie podejmuje żadnych kroków mających na celu powiadomienia odpowiednich instytucji o zaistniałej sytuacji, co sprawia, że przedstawiane statystyki nie obrazują realnej wielkości problemu jakim jest mobbing w pracy. Warto nadmienić, iż definicja mobbingu została wprowadzona do Kodeksu Pracy w 2003 roku jako uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika. Obecnie przejawy mobbingu mogą przybierać różną formę, a wraz z kolejnymi badaniami na jego temat, zaczęto wyróżniać dwa podstawowe rodzaje:

Zjawisko mobbingu w czasie pandemii

Ze względu na zmianę trybu pracy – ze stacjonarnej na zdalną oraz ograniczony kontakt z resztą pracowników odnotowano spadek w ilości zgłoszeń – według Państwowej Inspekcji Pracy aż 15% od momentu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce. Z drugiej zaś strony nasiliło się napięcie nerwowe poskutkowane izolacją, co miało znaczący wpływ na relacje międzyludzkie. Co więcej, mobberzy zyskali nowe środki komunikacji z pracownikami do zastraszania ich.

Czym jest staffing?

Staffing jest przeciwieństwem mobbingu, to sytuacja w której rola oprawcy spoczywa na członkach zespołu, natomiast ofiary – na szefie lub przełożonym. Mogą być to zarówno zachowania takie jak: ignorowanie przełożonego i jego poleceń, szerzenie plotek na jego temat czy też spiskowanie lub inne zachowania mające na celu przejęcie jego pozycji.

Jak przeciwdziałać tym zjawiskom?

Przede wszystkim należy uświadamiać pracowników jakie zachowania nie powinny mieć miejsca w środowisku pracowniczym. Szczególnie, czynność ta powinna być obowiązkowa przy wdrażaniu młodych pracowników z krótkim stażem pracy. Sposoby na uświadamianie pracowników mogą przybierać różne formy np. warsztaty na temat mobbingu lub staffingu, konferencje czy wizyty u psychologa.

Podsumowanie – zjawisko mobbingu i staffingu

Zjawisko znęcania się psychicznego i fizycznego nad pracownikami jest obecne od wielu lat. Mimo uświadamiania pracowników i przełożonych o negatywnym wpływie tych zachowań zarówno pod kątem efektywności pracy i komfortu psychicznego, mobbing i staffing nie przestają istnieć. Na przestrzeni lat powstają kolejne sposoby na zastraszanie pracowników. Należy mieć na uwadze uświadamianie wszystkich pracowników, a w szczególności tych młodych o szkodliwości tego zjawiska.