Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Szanowny Akcjonariuszu,


W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798) informujemy, że Spółka rozpoczęła proces obowiązkowej dematerializacji akcji. Od 1 marca 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą swoją moc prawną. Akcje będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (rejestr prowadzony przez podmioty uprawnione np. domy maklerskie), który zostanie wybrany przez Akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Informujemy, że Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.