Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej i dostępnych na niej serwisów, usług i funkcjonalności, powierzasz nam swoje informacje oraz dane pozwalające na ustalenie danych osobowych. W ramach poszczególnych usług lub funkcjonalności może się zdarzyć, że powierzysz je podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, ale również w ramach działań marketingowych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Ciebie jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Twoich praw i wolności, dlatego prosimy abyś zapoznał się z treścią tego dokumentu.

Przetwarzając Twoje dane opieramy się o przepisy prawa, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisy prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dane przetwarzane

 

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszej strony. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z nami lub utworzenia konta w ramach korzystania z usług lub funkcjonalności, np. Twoje imię i nazwisko i adres e-mail, przekazane w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszej stronie. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które sam dobrowolnie zamieszczasz w niektórych udostępnianych Tobie przez nas funkcjonalności, np. dane dot. upodobań, hobby, preferencji, zwyczajów, dane adresowe, szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, zapoznaj się z informacjami umieszczanymi na każdej podstronie, jak również możesz w każdym czasie zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Folga spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114/304, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766137, NIP: 9562344169, REGON: 382286256, adres e-mail: biuro@folga.com.pl, tel +48 59 725 71 89

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających, realizujących usługi na naszą rzecz:

a. FRESHMAIL Sp. z o.o., KRS: 0000497051, NIP: 6751496393 – w celu przechowywania danych na serwerze

Jeżeli dojdzie do powierzenia Twoich danych innym podmiotom, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy poprzez wiadomość elektroniczną, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści niniejszej Polityki.

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. W razie pytań lub wątpliwości możesz skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

Adres korespondencyjny: Folga spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114/304, 87-100 Toruń z dopiskiem „IOD”

E-mail:  iod@folga.com.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 

1. w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich lub w celach statystycznych

2. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3. jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę – również w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami) – dobrowolna zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora wyłącznie w zakresie przechowywania danych.

4. w celu pomiarów statystycznych związanych z marketingiem, w tym poprzez analizę i profilowanie danych w celach marketingowych naszych produktów i usług bądź dopasowanie treści do Twoich preferencji poprzez sugestię produktów lub usług, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.

 

Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pamiętaj jednak, iż w przypadku chęci kontaktu z nami – niepodanie danych wymaganych w formularzu oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi odpowiedź na Twoje zapytanie i sprawi, że dalsza komunikacja będzie niemożliwa.

 

Odbiorcy danych

 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, zgodnie z powyższą listą – ważne jest, że te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).

Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + Islandia, Liechtenstein i Norwegia), w szczególności jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to wynikało z innej podstawy prawnej. Każdorazowo informacje o takiej konieczności znajdziesz przed złożeniem zamówienia, rozpoczęciem świadczenia usług lub wypełnieniem formularza kontaktowego.

 

Przysługuje Ci prawo do:

 

  • dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,
  • żądania usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym na odczyt maszynowy np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji zamówienia lub świadczonej usługi, możesz dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Pamiętaj, że udzieloną zgodę na przetwarzanie masz prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: Folga spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114/304, 87-100 Toruń, z dopiskiem “dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres iod@folga.com.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt, jak również poprzez skierowanie żądania do Inspektora Ochrony Danych.

 


 

Ogólna klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Folga spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114/304, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766137, NIP: 9562344169, REGON: 382286256, adres e-mail: biuro@folga.com.pl, tel: +48 59 725 71 89, zwana dalej Administratorem);
2.    Powołaliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@folga.com.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora;
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.    w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich
b.    w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c.    bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z wykonaniem zawartych umów, obsługą sprzedaży lub realizacją zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
d.    w celu realizacji Pani/Pana praw, aktualizacji Pani/Pana danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
e.    w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
f.    w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub kontaktu telefonicznego na podany przeze numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
Pani/Pana dane mogą być również udostępniane lub powierzane naszym podwykonawcom, firmom kurierskim, pośrednikom lub przedstawicielom. Jeżeli dojdzie do powierzenia Pani/Pana danych innym podmiotom, niezwłocznie Panią/Pana o tym poinformujemy poprzez wiadomość pisemną, elektroniczną, telefoniczną lub komunikat na stronie internetowej.

4.    Administrator informuje, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie swego przedsiębiorstwa, w tym bezpieczeństwa swych pracowników, prowadzi monitoring wizyjny obejmujący teren lokali znajdujących się w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114/304, w Człuchowie przy ul. Przemysłowej 8, w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23/U2. Stosowne informacje graficzne i tekstowe o prowadzonym monitoringu wizyjnym znajdują się wejściu na teren nieruchomości, więc korzystając z naszych usług lub przebywając na terenie w/w nieruchomości i na terenie przedsiębiorstwa jednocześnie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych w postaci Pani/Pana wizerunku.
5.    Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osób wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów przedsiębiorstwa, ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
6.    Dane osobowe w postaci wizerunku będą lub mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. organom ścigania, sądom lub organom administracji publicznej. Dostęp do nagrań monitoringu podlega ścisłemu ograniczeniu i kontroli.
7.    Nagrania monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
9.    Pani/Pana dane osobowe (oprócz nagrań z monitoringu) będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich przekazania. Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z systemów informatycznych Administratora, zaś dokumenty w formie papierowej zostaną zniszczone;
10.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
11.    posiada Pani/Pan prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie,
12.    posiada Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
13.    posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,
14.    posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
15.    Każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 8 do 12 może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@folga.com.pl,
16.    posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@folga.com.pl,
17.    posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
18.    Pani/Pana dane osobowe przekazuje Pani/Pan w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże w przypadku braku podania danych niezbędnych do zawarcia umowy, nie będziemy mogli świadczyć usług na Pani/Pana rzecz. Natomiast w przypadku braku wskazania adresu e-mail lub numeru telefonu nie będziemy mogli się z Panią/Panem skontaktować mailowo lub telefonicznie w związku z wykonaniem umowy lub w innych przypadkach związanych ze świadczeniem usług wykonaniem umów lub działaniami marketingowymi.